Adwokat sprawa o bójki i pobicia Lublin

Bójka a pobicie

Każdy z nas słyszał o bójce to sytuacja, w której dochodzi do starcia między co najmniej trzema osobami. Aby mówić o bójce, każdy z uczestników musi występować w podwójnej roli – jako napastnik i jako napadnięty. To oznacza, że każdy bierze równy udział w konflikcie.

Pobicie

Pobicie jest jednym z najpoważniejszych przestępstw w polskim prawie karnym. Polega na fizycznej napaści przeprowadzonej przez co najmniej dwie osoby na jedną, a zawsze z przewagą liczebną ze strony atakującej. Jedną z charakterystycznych cech pobicia jest to, że strona atakowana nie dąży aktywnie do konfrontacji, tylko stara się jedynie bronić przed napastnikami. To przestępstwo może mieć poważne skutki dla ofiary i dlatego stanowi tak poważne zagrożenie dla społeczeństwa.

Należy pamiętać, że bójka i pobicie to dwa różne pojęcia. Bójką jest starcie co najmniej trzech osób, z których każda występuje równocześnie w roli atakującego i broniącego się. Pobicie oznacza czynną napaść dwóch lub więcej napastników na jedną lub więcej osób, przybierającą przynajmniej postać naruszenia nietykalności cielesnej. Oznacza to, że przypadki polegające na chybieniu ciosu, grożeniu, otaczaniu innej osoby, agresji słownej, fingowaniu ciosów, posługiwaniu się niebezpiecznym narzędziem itp., dopóki nie dojdzie do fizycznego kontaktu przynajmniej jednego uczestnika grupy z ofiarą, nie może zostać uznane za dokonaną realizację znamion czynu z art. 158 Kodeksu karnego ani z art. 159 Kodeksu karnego. Wszelkie fazy zdarzenia przed rzeczywistym naruszeniem nietykalności cielesnej ofiary można, co najwyżej rozpatrywać w kontekście form stadialnych popełnienia tego przestępstwa, tj. usiłowania (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt IV KK 279/14).

Co oznacza, że ktoś bierze udział  w bójce lub pobiciu?

Bójka czy pobicie, to nie tylko uderzanie innej osoby. W praktyce działania te można interpretować bardzo szeroko. Orzecznictwo sądów jasno wskazuje, że do tego typu przestępstw zaliczają się takie zachowania jak: przytrzymywanie, obezwładnianie czy też kopnięcia i uderzenia rękami czy głową. Często osoby widzące bójkę samym przytrzymaniem ofiary angażują się w nią i również ponoszą odpowiedzialność. Ważne jest więc, aby pamiętać, że każdy taki gest może skończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Bójka i pobicia są przestępstwami przeciwko nietykalności cielesnej i integralności fizycznej innej osoby. W polskim prawie karnym bójka jest określana jako „nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała,” podczas gdy pobicia to „umyślne spowodowanie obrażeń ciała.” Oba przestępstwa różnią się zamiarem sprawcy oraz stopniem ich surowości, co ma wpływ na zakres odpowiedzialności karnej.

Prawne konsekwencje bójki i pobicia
Prawne konsekwencje bójki i pobicia mogą być znaczące. Osoba oskarżona o te przestępstwa może być postawiona przed sądem i skazana na karę pozbawienia wolności, grzywnę, prace społeczne lub warunkowe skazanie. Karę określa sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy, w tym stopnia obrażeń, zamiaru sprawcy i innych czynników.

Dodatkowo, osoba oskarżona o bójki lub pobicia może zostać zobowiązana do wypłacenia odszkodowania ofierze za poniesione koszty leczenia, straty materialne lub inne szkody wynikłe z przemocy fizycznej.

Postępowanie karnosądowe w sprawach o bójki i pobicia
Proces karnosądowy w sprawach o bójki i pobicia zazwyczaj rozpoczyna się od złożenia skargi przez ofiarę lub zgłoszenia przez inny świadek przestępstwa. Następnie organy ścigania przeprowadzają dochodzenie, zbierając dowody, przesłuchując świadków i oskarżonego oraz dokumentując stan zdrowia ofiary.

Po zakończeniu dochodzenia akt oskarżenia jest kierowany do sądu, który rozpatruje sprawę. Oskarżony ma prawo do obrony i może być reprezentowany przez adwokata. W trakcie procesu obie strony prezentują swoje dowody i argumenty, a sąd wydaje wyrok, który może obejmować karę lub uniewinnienie oskarżonego.

Przygotowanie do obrony
Pierwsze kroki po zatrzymaniu: kontakt z adwokatem
Gdy dochodzi do zatrzymania w związku z zarzutami o bójkę czy pobicie, pierwszym i kluczowym krokiem jest natychmiastowy kontakt z doświadczonym adwokatem. Wczesne zaangażowanie profesjonalisty jest decydujące dla dalszych losów sprawy. Adwokat nie tylko pomoże zrozumieć zarzuty i przysługujące prawa, ale również zainicjuje niezbędne procedury w celu ochrony praw klienta, takie jak zapewnienie dostępu do dokumentacji medycznej oraz zapewnienie, że zeznania będą zbierane w obecności obrońcy, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia uczciwości procesu.

Zbieranie dowodów: wizja lokalna, świadkowie, monitoring
Kolejnym etapem jest zbieranie dowodów, które mogą wesprzeć obronę. Adwokat wraz z zespołem może przeprowadzić wizję lokalną miejsca zdarzenia, co często jest kluczowe dla zrozumienia kontekstu i dynamiki zdarzenia. Ważne jest również zidentyfikowanie i przesłuchanie świadków, którzy mogą dostarczyć informacji na temat przebiegu wydarzeń lub zachowania poszczególnych osób. Monitoring miejski lub nagrania z kamer bezpieczeństwa mogą okazać się nieocenionymi dowodami, pokazującymi przebieg zdarzeń z perspektywy zewnętrznej, co jest często decydujące w sprawach o bójkę.

Analiza dowodów z perspektywy obrony
Po zebraniu wszystkich dostępnych dowodów, adwokat przystępuje do ich analizy. Ten etap jest krytyczny, gdyż pozwala na zbudowanie strategii obrony. Analiza ta obejmuje ocenę wiarygodności i istotności każdego elementu dowodowego, w tym zeznań świadków, materiałów wideo, raportów medycznych oraz wszelkich innych dokumentów. Adwokat musi także ocenić, które dowody mogą być przedstawione w sądzie w sposób najbardziej korzystny dla klienta oraz jakie wnioski dowodowe należy złożyć, aby maksymalnie wykorzystać zebrane materiały.

Każdy z tych etapów wymaga doświadczenia, wiedzy specjalistycznej oraz strategicznego podejścia, co podkreśla znaczenie wyboru odpowiedniego adwokata w sprawach karnych dotyczących bójek i pobicia. Solidne przygotowanie obrony od samego początku może znacząco wpłynąć na ostateczny wynik sprawy.

Możliwe okoliczności łagodzące lub obciążające
W trakcie procesu sądowego mogą być brane pod uwagę różne okoliczności łagodzące lub obciążające. Okoliczności łagodzące to te, które mogą skutkować łagodniejszym wyrokiem lub niższą karą, takie jak brak wcześniejszych przestępstw oskarżonego lub szczególne okoliczności, które skłoniły go do działania w obronie własnej.

Z drugiej strony, okoliczności obciążające to te, które mogą zaostrzyć karę, takie jak brutalność ataku lub powtarzające się przemoc fizyczna.

Jakie  konsekwencje prawne ponosi sprawca?

Jeśli ktoś dopuścił się bójki lub pobicia, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Według polskiego prawa, jest to przestępstwo karalne, które może skutkować zarówno grzywną, jak i karą pozbawienia wolności. Wysokość wymierzonej kary zależy od wielu czynników, jak np. nasilenie przestępstwa, jego okoliczności oraz wcześniejsze wykroczenia sprawcy.

W przypadku krzywdy na zdrowiu lub śmierci ofiary odpowiedzialność za to ponosi sprawca, nawet jeśli nie istnieje bezpośredni związek przyczynowy między jego zachowaniem, a szkodą. Co więcej, jeśli sprawca miał świadomość, że jego działania doprowadzą do takiego wyniku, to także ponosi winę. Taka sytuacja jest przykładem zbiorowego działania, gdzie każdy uczestnik ponosi konsekwencje. To oznacza, że osoba, która nie uderzyła ofiary, ale przyczyniła się do agresywnych działań poprzez zachęcanie innych, również ponosi odpowiedzialność.

Art. 158 Kodeksu karnego
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 159 Kodeku karnego
Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Bójka i pobicie – pomoc prawna

Bójka i pobicie to zdarzenia, które nierzadko prowadzą do wielu trudnych kwestii prawnych. Bez wątpienia, doznane skutki mogą być tragiczne i pozostawić niemałe ślady w życiu osoby pokrzywdzonej. Niebagatelne znaczenie mają również przepisy prawa i obowiązki wynikające z kodeksu karnego. W przypadku tego rodzaju incydentu, pomoc prawna jest niezbędna. Warto poszukiwać odpowiedniego wsparcia, by móc przeprowadzić odpowiedni proces i uzyskać sprawiedliwość. Każda osoba, która doświadczyła podobnej sytuacji, powinna wiedzieć, że nie jest sama i że są profesjonalni prawnicy, którzy pomogą jej w walce o swoje prawa.

Jeśli poszukujesz profesjonalnego i doświadczonego adwokata w Lublinie od spraw bójki i pobicia, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Martyniana Jaska. Adwokat Martynian Jasek zajmuje się reprezentowaniem interesów podejrzanych o wszelkiego rodzaju przestępstwa, w tym również o przestępstwa bójki i pobicia, a także świadczy usługi prawne na rzecz osób pokrzywdzonych pobiciem lub niesłusznym oskarżeniem o udział w bójce. Adwokat Martynian Jasek reprezentuje interesy Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w celu uzyskania sprawiedliwego wyroku. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, adwokat Martynian Jasek zapewni Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania karnego. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: