Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności adwokat Lublin

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to instytucja prawa karnego wykonawczego, która pozwala na odstąpienie od natychmiastowego wykonania wymierzonej przez Sąd kary pozbawienia wolności. Może to mieć miejsce wówczas, gdy wykonanie kary wiązałoby się ze zbyt ciężkimi konsekwencjami dla skazanego lub jego najbliższej rodziny. Skazana kobieta ciężarna oraz osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na odroczenie wykonania kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd musi udzielić odroczenia wówczas, gdy skazany boryka się z chorobą psychiczną lub inną ciężką chorobą, która uniemożliwia wykonywanie tej kary. Aby dokonać profesjonalnej oceny, czy skazany naprawdę cierpi na taką chorobę, konieczne jest wywołanie w sprawie opinii biegłego danej specjalności. Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, a także w określonych przypadkach takich jak: choroby członka rodziny wymagającego stałej opieki, której nikt poza skazanym nie może zagwarantować, zapewnianie środków do życia rodzinie (skazany jest jedynym żywicielem rodziny), inne wydarzenie losowe.

Szukasz adwokata w Lublinie zajmującego się sprawą odraczania wykonania kary ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii. Udzielam pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym: porad prawnych, sporządzania pism procesowych (m.in. wniosków o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary itp.). Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem mając na uwadze dobro klienta. Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zapraszam do kontaktu !

Czas trwania odroczenia kary pozbawienia wolności

Odroczenie kary może być przyznane na okres trwania choroby, a jeśli niemożliwe jest ustalenie tego, wówczas odroczona jest na okres, w którym będzie można ponownie przebadać skazanego. Niektóre choroby mogą być leczone na tyle skutecznie, że osoba może odbywać karę.

Kto może skorzystać z przywileju odroczenia kary?

Odroczenie kary to przywilej, który może przysługiwać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa. Osoby, które chcą skorzystać z tego prawa, muszą spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim konieczne jest to, aby oskarżony nie miał wcześniejszych wyroków. Ponadto, odroczenie kary może być udzielone wyłącznie za przestępstwa niskiej i średniej rangi, czyli mniej groźne dla społeczeństwa. Najważniejsze jest jednak to, aby skazany wykazał szczerą skruchę i gotowość do naprawienia swojego czynu. To właśnie te czynniki decydują o tym, czy odroczenie kary zostanie przyznane, czy też nie. Z możliwości odroczenia kary na okres roku mogą skorzystać skazani w przypadku których natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby zbyt ciężkie i poważne skutki na nich lub ich rodziny. Natomiast kobiety w ciąży i osoby wychowujące samotnie dziecko mogą skorzystać z tego przywileju nie dłużej nić do ukończenia przez dziecko 3 lat.

Na czym polega obligatoryjne odroczenie wykonania kary?

Polskie prawo przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną poważną dolegliwość. Istotne jest jednak to, że choroba musi uniemożliwiać skazanemu wykonywanie kary i stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. O odroczenie mogą starać się zarówno skazani, jak i ich pełnomocnicy, przy czym potrzebna będzie pełna dokumentacja medyczna.

Na czym polega fakultatywne odroczenie wykonania kary?

Wyrok sądowy to jedna z kluczowych decyzji podejmowanych przez sądy i może mieć poważne konsekwencje dla skazanego i jego rodziny. Sąd może, ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeśli natychmiastowe jej wykonanie byłoby zbyt ciężkie dla skazanego i jego bliskich. Ponadto, jeśli zakład karny jest nadmiernie przeludniony i przestrzeń w celi na jedną osobę jest mniejsza niż 3 metry kwadratowe, to również może to być przyczyną odroczenia kary. Jednakże, odroczenia z tych przyczyn nie są udzielane skazanym, którzy popełnili przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w warunkach recydywy oraz skazanym za przestępstwa związane z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: