Adwokat Lublin – ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste to dobra niemajątkowe podlegające ochronie prawnej i przysługujące każdemu człowiekowi. Może to być wizerunek, zdrowie, wolność, dobre imię, swoboda sumienia, wolność, twórczość naukowa lub artystyczna itp. Są to więc wszelkie wartości dotyczące fizycznej i psychicznej integralności jednostki i podlegają ochronie prawnej z uwagi na szczególną ważność. Ochrona dóbr osobistych dotyczy każdego człowieka i przysługuje mu przez całe życie niezależnie od jego statusu, wieku itd. Dobra osobiste powstają w momencie narodzin i wygasają w chwili śmierci. Ochrona praw jednostki nie powinna być ograniczana za życia danej osoby. Nie można przenieść ich na inną osobę, gdyż są niezbywalne. Z chwilą jej śmierci roszczenia te ani nie przechodzą na spadkobierców, ani też nie mogą być realizowane przez osoby bliskie zmarłemu. Natomiast roszczenie o ochronę dobra osobistego osoby bliskiej, jako konsekwencja czynu naruszającego dobro osobiste zmarłego, może powstać tylko wtedy, gdy czyn ten godzi także w dobro osoby bliskiej spadkodawcy albo gdy ten, kto naruszył dobro osobiste zmarłego, czyni bezprawny użytek z tego naruszenia po jego śmierci, co godzi w uczucie, jakim darzy zmarłego osoba jemu bliska.

Zgodnie z treścią art. 24 KC Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Sądzisz, że doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych ? Szukasz adwokata w Lublinie zajmującego się ochroną dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności ?). Zapraszam Cię na konsultacje prawne do mojej kancelarii. Zapewniam wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzonej sprawy, doradztwo prawne. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę indywidualnie, dbając o rzetelne i sumienne prowadzenie sprawy, systematycznie informuję Klientów o postępach oraz koniecznych krokach prawnych. Pomagam przygotować i skompletować wymagane dokumenty, przygotowuję do postępowania sądowego i reprezentuję w Sądzie. Zapewniam poczucie bezpieczeństwa w trudnych, wywołujących silne emocje sprawach. Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: