Adwokat Lublin – ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste to dobra niemajątkowe podlegające ochronie prawnej i przysługujące każdemu człowiekowi. Może to być wizerunek, zdrowie, wolność, dobre imię, swoboda sumienia, wolność, twórczość naukowa lub artystyczna itp. Są to więc wszelkie wartości dotyczące fizycznej i psychicznej integralności jednostki i podlegają ochronie prawnej z uwagi na szczególną ważność. Ochrona dóbr osobistych dotyczy każdego człowieka i przysługuje mu przez całe życie niezależnie od jego statusu, wieku itd. Dobra osobiste powstają w momencie narodzin i wygasają w chwili śmierci. Ochrona praw jednostki nie powinna być ograniczana za życia danej osoby. Nie można przenieść ich na inną osobę, gdyż są niezbywalne. Z chwilą jej śmierci roszczenia te ani nie przechodzą na spadkobierców, ani też nie mogą być realizowane przez osoby bliskie zmarłemu. Natomiast roszczenie o ochronę dobra osobistego osoby bliskiej, jako konsekwencja czynu naruszającego dobro osobiste zmarłego, może powstać tylko wtedy, gdy czyn ten godzi także w dobro osoby bliskiej spadkodawcy albo gdy ten, kto naruszył dobro osobiste zmarłego, czyni bezprawny użytek z tego naruszenia po jego śmierci, co godzi w uczucie, jakim darzy zmarłego osoba jemu bliska.

Ochrona dóbr osobistych w Polsce stanowi istotny element systemu prawnego, mający na celu zapewnienie jednostkom bezpieczeństwa i integralności ich tożsamości oraz prywatności. Dobra osobiste obejmują szereg wartości i aspektów życia jednostki, takich jak godność, zdrowie fizyczne i psychiczne, intymność, reputacja, a także wolność wyznania czy wyrażania opinii.

Głównym źródłem ochrony dóbr osobistych w Polsce jest Kodeks cywilny oraz liczne akty prawne, które precyzują prawa jednostki w tym zakresie oraz regulują odpowiedzialność za ich naruszenie. Zgodnie z przepisami, każdy człowiek ma prawo do ochrony swojego dobra osobistego przed naruszeniem ze strony innych osób, w tym przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, zniesławieniem, naruszeniem intymności czy nękanie.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych, polski system prawny przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych. Osoba poszkodowana może domagać się naprawienia szkody materialnej oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną. Sądy cywilne zajmujące się sprawami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych biorą pod uwagę szereg czynników, takich jak charakter naruszenia, skala szkody, a także okoliczności osobiste pokrzywdzonego.

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych i cyfrowych, ochrona dóbr osobistych nabrała szczególnego znaczenia w kontekście internetu oraz mediów społecznościowych. W Polsce obowiązują przepisy regulujące ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialność za publikację treści naruszających dobra osobiste w sieci, co ma na celu zapewnienie równowagi między swobodą wypowiedzi a ochroną prywatności i godności jednostki.

Warto podkreślić, że ochrona dóbr osobistych w Polsce jest integralną częścią systemu praw człowieka i obywatela, mającą na celu zapewnienie równowagi między wolnościami jednostki a ochroną jej godności i integralności. Działania podejmowane na rzecz zapewnienia skutecznej ochrony dóbr osobistych mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa opartego na zasadach praworządności i poszanowania praw jednostki.

Zgodnie z treścią art. 24 KC Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Sądzisz, że doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych ? Szukasz adwokata w Lublinie zajmującego się ochroną dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności ?). Zapraszam Cię na konsultacje prawne do mojej kancelarii. Zapewniam wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzonej sprawy, doradztwo prawne. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę indywidualnie, dbając o rzetelne i sumienne prowadzenie sprawy, systematycznie informuję Klientów o postępach oraz koniecznych krokach prawnych. Pomagam przygotować i skompletować wymagane dokumenty, przygotowuję do postępowania sądowego i reprezentuję w Sądzie. Zapewniam poczucie bezpieczeństwa w trudnych, wywołujących silne emocje sprawach. Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: