Sporządzanie Umów

Zgodnie z treścią art. 353 (1) Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Niniejsza zasada ma fundamentalne znaczenie na gruncie prawa cywilnego, ponieważ pozwala na samodzielne ukształtowanie stosunku prawnego pomiędzy podmiotami prawa cywilnego za pomocą umowy.

Niemniej jednak, wiele umów gospodarczych wymaga odpowiedniej formy oraz
zastosowania elementów podmiotowo i przedmiotowo istotnych, których obecność jest
warunkiem koniecznym dla ich ważności. Istotnym jest, że każda umowa powinna zawierać
postanowienia dotyczące zabezpieczenia jej wykonania, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć
interesy stron zawierających umowę.

W obrocie gospodarczym najczęściej sporządzanymi umowami przez kontrahentów są
umowa sprzedaży, umowa najmu lokalu, umowa najmu ruchomości (przykładowo
samochodu, sprzętu rolniczego, sprzętu budowlanego i in.), umowa dzierżawy, umowa o
dzieło, umowa zlecenia, umowa pożyczki, umowa o roboty budowlane, umowa spółki
cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Umowy gospodarcze odgrywają istotną rolę w obrocie gospodarczym, dlatego adwokat
Martynian Jasek świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania profesjonalnych umów
gospodarczych, które najlepiej zabezpieczą Państwa interesy.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: