Porady Prawne

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska oferuje porady prawne dotyczące:
Prawa karnego, prawa karnego-skarbowego i prawa wykroczeń – w szczególności w zakresie
odpowiedzialności karnej za przestępstwo spowodowania ciężkiego, średniego lub lekkiego
uszczerbku na zdrowiu, udziału w bójce lub pobiciu, spowodowania wypadku w ruchu
drogowym, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, kradzieży, rozboju, oszustwa i in.,

Prawa cywilnego – w szczególności w zakresie spraw o zapłatę, odszkodowanie,
zadośćuczynienie, nabycie lub utratę własności, zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie,
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i in.,

Prawa rodzinnego i opiekuńczego – w szczególności w zakresie spraw o rozwód, separację,
alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, podział majątku i in.,

Prawa gospodarczego – w szczególności w zakresie powstania i rozwiązania spółki,
wystąpienia wspólnika, zgromadzenia wspólników, praw i obowiązków wspólników,
wynagrodzeń członków zarządu, reprezentowania spółki i in.,

Prawa administracyjnego – w szczególności w zakresie spraw dotyczących działań lub
zaniechań organów administracji publicznej, odwołań lub skarg na decyzje organów
administracji publicznej, zameldowania, wymeldowania, wznowienia postępowań
administracyjnych i in.,

Prawa pracy – w szczególności w zakresie uprawnień pracowniczych, nawiązania stosunku
pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, wypowiedzenia zmieniającego, urlopu
wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, obowiązków pracodawcy i pracownika,
świadectwa pracy, rozwiązania umowy o pracę i in.

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej porady prawnej, Kancelaria Adwokacka adwokata
Martyniana Jaska spełni Państwa oczekiwania, zapewniając kompleksową poradę prawną.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: