Blog

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności może być złożony w każdym czasie, jednakże ze swej istoty może to być tylko po przyjęciu skazanego do zakładu karnego i rozpoczęcia wykonywania kary. Co oczywiste i charakterystyczne dla pism procesowych, wniosek należy należycie uzasadnić. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Penitencjarny.

Przerwy udziela się obligatoryjnie w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby – do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywnie natomiast przerwy udziela się, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Tytułem przykładu można wskazać na:

  • potrzebę przeprowadzenia operacji skazanego,
  • potrzebę zaopiekowania się członkiem rodziny skazanego,
  • potrzebę uzyskania środków finansowych niezbędnych do życia dla najbliższych członków rodziny skazanego, na czas jego pobytu w zakładzie karnym i in.,

Przerwa może zostać udzielana wielokrotnie, jednakże łączny okres przez jaki może trwać i którego nie może przekroczyć, to co do zasady rok.

Kodeks karny wykonawczy dopuszcza dłuższy okres udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności wobec kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, który wynosi do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych, wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności podlega opłacie 60 zł. Opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku.