Prawo cywilne

zasada swobody umów prawo cywilne

Zwolnienie od kosztów sądowych

Podmiotem zwolnionym od obowiązku uiszczania opłat sądowych jest Skarb Państwa. Poza tym w art. 95 oraz art. 96 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [dalej: KSCU] znajduje się wiele zwolnień o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. Niezależnie od powyższego ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od kosztów sądowych mocą orzeczenia sądu lub referendarza wydawanego na wniosek. Procedura …

Zwolnienie od kosztów sądowych Czytaj więcej »

zasada swobody umów prawo cywilne

Zasada swobody umów

Zasada swobody umów została wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

spadek

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku należy do właściwości sądu spadku. Stosownie do treści z art. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy …

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Czytaj więcej »

zasiedzenie

Zasiedzenie

Istota zasiedzenia polega na doprowadzeniu do usunięcia niezgodności między istniejącym stanem faktycznym a prawnym w zakresie prawa własności rzeczy. Stosownie do treści art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa przez zasiedzenie własność nieruchomości, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeżeli uzyskał …

Zasiedzenie Czytaj więcej »

Immisje

Immisje

Stosownie do treści art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

skarga pauliańską

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego zapewniającą ochronę wierzycielom w przypadku nieuczciwego postępowania dłużników wyzbywających się majątku, w celu uniemożliwienia dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.  Stosownie do treści art. 527 KC gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w …

Skarga pauliańska Czytaj więcej »

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość ubezwłasnowolnienia danej osoby, czyli ograniczenia bądź pozbawienia jej zdolności do czynności prawnych. Należy jednak pamiętać, że instytucja ta ma za zadanie chronić interesy osoby chorej, a nie jej rodziny. Dlatego każdy wniosek jest dokładnie rozpatrywany przez sąd. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, …

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe Czytaj więcej »