Blog

zasada swobody umów prawo cywilne

Zasada swobody umów

Zasada swobody umów została wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Powyższa zasada ma charakter fundamentalny na gruncie prawa cywilnego i polega na przyznaniu kompetencji podmiotom prawa cywilnego do samodzielnego i indywidualnego ukształtowania stosunku prawnego pomiędzy tymi podmiotami za pomocą umowy. Znajduje ona najbardziej widoczne zastosowanie do innych niż typowe stosunków prawnych, tzn. najczęściej do umów nienazwanych lub mieszanych. W umowach nazwanych oczywiście strony również mają możliwość ukształtowania stosunku prawnego według swego uznania, ale wówczas należy mieć na uwadze przepisy kodeksowe dotyczące danej umowy, ponieważ one wyznaczają jedną z granic swobody umów.

Zasada swobody umów znajduje zastosowanie wyłącznie w stosunkach zobowiązaniowych. Nie stosuje się jej do czynności jednostronnych, stosunków prawnorzeczowych, spadkowych i rodzinnych.

Należy pamiętać, że zasada swobody umów doznaje ograniczeń polegających na tym, że treść lub cel stosunku prawnego ułożonego przez strony nie może sprzeciwiać się właściwości tego stosunku, ustawie i zasadom współżycia społecznego.

Adwokat Lublin, Adwokat Lublin prawo cywilne, #adwokatlublin