Blog

spadek

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku należy do właściwości sądu spadku. Stosownie do treści z art. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien czynić zadość wymaganiom przepisom o pozwie, z tym że zamiast pozwanego wymienia się zainteresowanych w sprawie (uczestników). We wniosku powinny być zatem zawarte dane osobowe wnioskodawcy (PESEL) i innych zainteresowanych (uczestników postępowania), dokładne określenie żądania, jak również powołanie okoliczności faktycznych, które uzasadniają żądanie. Żądanie stwierdzenia nabycia spadku nie ulega przedawnieniu i może być złożone w każdym czasie.

Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką jest każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych, związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. Termin „interes” należy więc interpretować stosunkowo szeroko, nie zawsze musi to być interes prawny, chodzi o jakikolwiek interes o charakterze osobistym czy majątkowym (art. 1025 § 1 k.c.).

Uczestnikami postępowania są spadkobiercy ustawowi, nie wyłączając spadkobierców wydziedziczonych i spadkobiercy testamentowi oraz zapisobiercy windykacyjni. Nie są uczestnikami postępowania zapisobiercy zwykli.

W żądaniu wniosku należy wymienić: imię (imiona) i nazwisko spadkodawcy, datę jego zgonu, miejsce jego ostatniego zwykłego pobytu, imię (imiona) i nazwiska wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł oraz wysokość ich udziałów (ułamek zwykły), z podaniem pokrewieństwa wobec spadkodawcy, o ile takie istnieje, a przy dziedziczeniu testamentowym datę testamentu oraz datę jego otwarcia i ogłoszenia.

Wnioskodawca powinien wykazać i udowodnić następujące okoliczności:

  • okoliczności stanowiące przesłanki dojścia do spadku,
  • w przypadku dziedziczenia testamentowego: fakt sporządzenia testamentu, jego treść, formę, informację czy testament był otwarty i ogłoszony,
  • w przypadku dziedziczenia z ustawy: istnienie ustalonego stosunku rodzinnego wobec spadkodawcy, będącego podstawą do powołania do dziedziczenia z ustawy. Istnieje tu wyłączność dowodowa aktów stanu cywilnego,
  • okoliczności stanowiące przesłankę dojścia do spadku, dotyczące samego spadkodawcy: dożycie chwili otwarcia spadku odnośnie do osób fizycznych (wyjątek – dziecko poczęte), istnienie w chwili otwarcia spadku (wyjątek – fundacja powołana w testamencie) – osoby prawnej,
  • okoliczności, z których wynika, że nie ma innych osób powołanych do dziedziczenia, osób, które wyłączają od dziedziczenia zgłaszającego lub które dziedziczyłyby razem z nim,
  • informację czy spadkobiercy składali oświadczenie w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia
    spadku.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł (art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) plus 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego (§ 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd).

adwokat lublin, adwokat lublin prawo spadkowe, #adwokatlublin

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *