Blog

skarga pauliańską

Środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a pozostałe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych

Szanowni Państwo z uwagi na wielokrotnie powtarzające się pytanie Klientów kancelarii, w tym miejscu pokrótce wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowiskiem judykatury, orzeczony przez Sąd środek karny w postaci przykładowo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 3 lat, skutkuje odmową wydania lub zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, a także odmową przywrócenia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B.


Aktualne przepisy w sposób jednoznaczny statuują nakaz niewydawania przez organ administracyjny osobom ubiegającym się przykładowo o zwrot zatrzymanego prawa jazdy kategorii A, C, C+E, w czasie trwania orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B.


Powyższe oznacza, że orzeczony sądownie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B pozbawia wszelkich praw jazdy kat. AM, A1, A2, A, C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E w okresie obowiązywania tego zakazu (vide: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt I OSK 1931/18, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt I OSK 629/17, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt I OSK 226/16).


Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Jednocześnie wskazuję, iż na skutek skargi konstytucyjnej, kwestia zgodności przepisów art. 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt SK 23/21 i aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie.
Więcej informacji wkrótce.

adw. Martynian Jasek
Adwokat Lublin, Adwokat Lublin sprawy karne, #adwokatlublin