Prawo karne

prawo karne, przestępstwa

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – definicje i konsekwencje

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu stanowią ważną część prawa karnego, koncentrując się na ochronie życia i integralności fizycznej jednostek. W tym artykule omówimy definicje tych przestępstw oraz ich konsekwencje zarówno dla sprawców, jak i dla ofiar. Definicje przestępstw przeciwko życiu i zdrowiuMorderstwo: Morderstwo jest najpoważniejszym przestępstwem przeciwko życiu. Usiłowanie zabójstwa: Jest to próba pozbawienia życia …

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – definicje i konsekwencje Czytaj więcej »

skarga pauliańską

Składanie fałszywych zeznań – co grozi?

Fałszywe zeznania są jednym z poważniejszych przestępstw w systemie prawnym, które prowadzą do zakłócenia przebiegu sprawiedliwości oraz narażają osoby niewinnej na bezpodstawne oskarżenia. Chociaż efekty tego rodzaju przestępstw zwykle są negatywne, istnieją także przypadki, w których fałszywe zeznania mogą służyć wyższym celom, takim jak ochrona niewinnych osób przed błędnymi wyrokami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, …

Składanie fałszywych zeznań – co grozi? Czytaj więcej »

skarga pauliańską

Środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a pozostałe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych

Szanowni Państwo z uwagi na wielokrotnie powtarzające się pytanie Klientów kancelarii, w tym miejscu pokrótce wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowiskiem judykatury, orzeczony przez Sąd środek karny w postaci przykładowo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 3 lat, skutkuje odmową wydania lub zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, a także odmową przywrócenia …

Środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a pozostałe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych Czytaj więcej »

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności może być złożony w każdym czasie, jednakże ze swej istoty może to być tylko po przyjęciu skazanego do zakładu karnego i rozpoczęcia wykonywania kary. Co oczywiste i charakterystyczne dla pism procesowych, wniosek należy należycie uzasadnić. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Penitencjarny. Przerwy udziela się obligatoryjnie …

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest jednym z najczęściej składanych wniosków w postępowaniu wykonawczym. Przeważnie składany jest po orzeczeniu Sądu II instancji, który utrzymał w mocy karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć również w przypadku zarządzenia przez Sąd wykonania kary uprzednio zawieszonej. Sądem właściwym, w …

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

Zatarcia skazania

Zatarcia skazania

W określonych sytuacjach kodeks karny przewiduje możliwość zatarcia skazania. Oznacza to, że po upływie oznaczonego okresu od uprawomocnienia się wyroku skazany uznawany jest za osobę niekaraną. Wiąże się to z wypisaniem z Krajowego Rejestru Karnego i usunięciem wszystkich danych dotyczących skazania. Osoba taka może zatem zgodnie z prawem podawać się za osobę niekaraną.  Wpis do …

Zatarcia skazania Czytaj więcej »

Zatrzymanie

Zatrzymanie

Zatrzymanie to czynność procesowa, której może dokonać Policja lub inny podmiot, któremu przysługują uprawnienia tej formacji (np. Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zatrzymać można osobę co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a jednocześnie zachodzi co najmniej: obawa jej ucieczki, obawa jej ukrycia się, obawa zatarcia śladów …

Zatrzymanie Czytaj więcej »

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym, dlatego jego zastosowanie nie powinno mieć miejsca jeżeli wystarczającym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego jest inny nieizolacyjny środek zapobiegawczy (np. poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu). Przesłanka ogólna stosowania tymczasowego …

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy Czytaj więcej »