Blog

skarga pauliańską

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego zapewniającą ochronę wierzycielom w przypadku nieuczciwego postępowania dłużników wyzbywających się majątku, w celu uniemożliwienia dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.  Stosownie do treści art. 527 KC gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w …

Skarga pauliańska Czytaj więcej »

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności może być złożony w każdym czasie, jednakże ze swej istoty może to być tylko po przyjęciu skazanego do zakładu karnego i rozpoczęcia wykonywania kary. Co oczywiste i charakterystyczne dla pism procesowych, wniosek należy należycie uzasadnić. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Penitencjarny. Przerwy udziela się obligatoryjnie …

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest jednym z najczęściej składanych wniosków w postępowaniu wykonawczym. Przeważnie składany jest po orzeczeniu Sądu II instancji, który utrzymał w mocy karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć również w przypadku zarządzenia przez Sąd wykonania kary uprzednio zawieszonej. Sądem właściwym, w …

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

zachowek

Zachowek

Prawo spadkowe zapewnia członkom najbliższej rodziny spadkodawcy uzyskanie określonej korzyści ze spadku niezależnie od woli  spadkodawcy, tj. choćby spadkodawca pozbawił ich tej korzyści przez rozrządzenia testamentowe lub dokonane darowizny. Stosownie do treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Roszczenie …

Zachowek Czytaj więcej »

Zatarcia skazania

Zatarcia skazania

W określonych sytuacjach kodeks karny przewiduje możliwość zatarcia skazania. Oznacza to, że po upływie oznaczonego okresu od uprawomocnienia się wyroku skazany uznawany jest za osobę niekaraną. Wiąże się to z wypisaniem z Krajowego Rejestru Karnego i usunięciem wszystkich danych dotyczących skazania. Osoba taka może zatem zgodnie z prawem podawać się za osobę niekaraną.  Wpis do …

Zatarcia skazania Czytaj więcej »

Zatrzymanie

Zatrzymanie

Zatrzymanie to czynność procesowa, której może dokonać Policja lub inny podmiot, któremu przysługują uprawnienia tej formacji (np. Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zatrzymać można osobę co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a jednocześnie zachodzi co najmniej: obawa jej ucieczki, obawa jej ukrycia się, obawa zatarcia śladów …

Zatrzymanie Czytaj więcej »

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym, dlatego jego zastosowanie nie powinno mieć miejsca jeżeli wystarczającym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego jest inny nieizolacyjny środek zapobiegawczy (np. poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu). Przesłanka ogólna stosowania tymczasowego …

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy Czytaj więcej »

Rozwód

Rozwód

Instytucja rozwodu uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu rozwiązanie związków faktycznie martwych, w których brak jest wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli. Należy podkreślić, że utrzymywanie formalnego węzła małżeńskiego w sytuacji, w której małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma żadnych …

Rozwód Czytaj więcej »

Wina w wyroku rozwodowym

Wina w wyroku rozwodowym

Podstawą przyjęcia winy małżonka w wyroku rozwodowym jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Obojętne natomiast jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego rozkładu. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi …

Wina w wyroku rozwodowym Czytaj więcej »

Separacja – alternatywa dla rozwodu

Separacja – alternatywa dla rozwodu

Poprzez instytucję separacji małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny (ale nie trwały – jak w przypadku rozwodu) rozkład pożycia małżeńskiego, a którzy nie chcą rozwodu na przykład z racji wieku, opinii środowiskowej, czy przekonań religijnych, mają możliwość formalnego usankcjonowania stanu rozkładu pożycia małżeńskiego. Przesłanki pozytywne separacji Separacja małżonków możliwa jest jeżeli pomiędzy nimi nastąpił zupełny ale …

Separacja – alternatywa dla rozwodu Czytaj więcej »