admin

spadek

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku należy do właściwości sądu spadku. Stosownie do treści z art. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy …

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Czytaj więcej »

skarga pauliańską

Środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a pozostałe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych

Szanowni Państwo z uwagi na wielokrotnie powtarzające się pytanie Klientów kancelarii, w tym miejscu pokrótce wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowiskiem judykatury, orzeczony przez Sąd środek karny w postaci przykładowo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 3 lat, skutkuje odmową wydania lub zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, a także odmową przywrócenia …

Środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a pozostałe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych Czytaj więcej »

zasiedzenie

Zasiedzenie

Istota zasiedzenia polega na doprowadzeniu do usunięcia niezgodności między istniejącym stanem faktycznym a prawnym w zakresie prawa własności rzeczy. Stosownie do treści art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa przez zasiedzenie własność nieruchomości, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeżeli uzyskał …

Zasiedzenie Czytaj więcej »

Immisje

Immisje

Stosownie do treści art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

skarga pauliańską

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego zapewniającą ochronę wierzycielom w przypadku nieuczciwego postępowania dłużników wyzbywających się majątku, w celu uniemożliwienia dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.  Stosownie do treści art. 527 KC gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w …

Skarga pauliańska Czytaj więcej »

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności może być złożony w każdym czasie, jednakże ze swej istoty może to być tylko po przyjęciu skazanego do zakładu karnego i rozpoczęcia wykonywania kary. Co oczywiste i charakterystyczne dla pism procesowych, wniosek należy należycie uzasadnić. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Penitencjarny. Przerwy udziela się obligatoryjnie …

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest jednym z najczęściej składanych wniosków w postępowaniu wykonawczym. Przeważnie składany jest po orzeczeniu Sądu II instancji, który utrzymał w mocy karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć również w przypadku zarządzenia przez Sąd wykonania kary uprzednio zawieszonej. Sądem właściwym, w …

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Czytaj więcej »

zachowek

Zachowek

Prawo spadkowe zapewnia członkom najbliższej rodziny spadkodawcy uzyskanie określonej korzyści ze spadku niezależnie od woli  spadkodawcy, tj. choćby spadkodawca pozbawił ich tej korzyści przez rozrządzenia testamentowe lub dokonane darowizny. Stosownie do treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Roszczenie …

Zachowek Czytaj więcej »

Zatarcia skazania

Zatarcia skazania

W określonych sytuacjach kodeks karny przewiduje możliwość zatarcia skazania. Oznacza to, że po upływie oznaczonego okresu od uprawomocnienia się wyroku skazany uznawany jest za osobę niekaraną. Wiąże się to z wypisaniem z Krajowego Rejestru Karnego i usunięciem wszystkich danych dotyczących skazania. Osoba taka może zatem zgodnie z prawem podawać się za osobę niekaraną.  Wpis do …

Zatarcia skazania Czytaj więcej »

Zatrzymanie

Zatrzymanie

Zatrzymanie to czynność procesowa, której może dokonać Policja lub inny podmiot, któremu przysługują uprawnienia tej formacji (np. Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zatrzymać można osobę co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a jednocześnie zachodzi co najmniej: obawa jej ucieczki, obawa jej ukrycia się, obawa zatarcia śladów …

Zatrzymanie Czytaj więcej »